We zien leden liever niet gaan, maar als u op wil zeggen, dient dit te geschieden conform artikel 10.

 1. Degene die aspirant-lid van de vereniging wenst te worden vult een aanmeldingsformulier in en verstrekt hierbij 2 stuks goed gelijkende pasfoto’s en het inschrijfgeld. Degene die zich aanmeldt als aspirant-lid of junior-lid moet van
  onbesproken gedrag zijn en een blanco strafregister hebben. Dit formulier dient rechtsgeldig ondertekend te worden.
 2. Het bestuur is gerechtigd een kandidaat voor het aspirant-lidmaatschap zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Het aanmeldingsformulier met pasfoto’s gaat naar het bestuur, die dan een leskaart uitschrijft en deze
  tezamen met het aanmeldingsformulier de secretaris ter hand stelt. Hierna zorgt de secretaris ervoor dat een ballotageformulier wordt ingevuld en voorzien van een pasfoto voor iedereen zichtbaar wordt opgehangen in het verenigingslokaal. Bij gebleken geschiktheid wordt de leskaart vervangen door het schietregister.
 4. Indien binnen een periode van 3 maanden na datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier geen bezwaren tegen de kandidaat zijn ingebracht bij het bestuur of de ballotagecommissie (zie artikel 2.7) wordt de kandidaat door
  het bestuur ervan op de hoogte gesteld dat hij/zij dan wel/niet als aspirantlid geaccepteerd wordt Indien hij/zij niet geaccepteerd wordt, wordt het betaalde inschrijfgeld niet terugbetaald.
 5. In de periode tussen het ophangen van het ballotageformulier en het verkrijgen van het lidmaatschap zal de secretaris, na goedkeuring door het bestuur, het aspirant-lid aanmelden bij de KNSA ter verkrijging van de zogenaamde licentie.
 6. Het aspirant-lid wordt een half jaar na datum van inlevering van het aanmeldingsformulier automatisch hoofdlid van de vereniging.
 7. Junior-leden worden niet geballoteerd maar direct als junior-lid der vereniging ingeschreven.
 8. Junior-leden worden op een door het bestuur te bepalen tijdstip door de zorgen van de secretaris als junior-lid bij de KNSA aangemeld.
 9. Overgang van junior-lid tot hoofdlid geschiedt in het boekjaar volgend op dat waarin hij/zij de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. (b.3.5 statuten).
 10. Het opzeggen van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden mits de opzegging schriftelijk aan het bestuur geschiedt, met inachtneming van een termijn van 1 maand voor het einde van het kwartaal; in het laatste kwartaal van het jaar dient een termijn van tenminste 2 maanden in acht te worden genomen in verband met het opzeggen van het KNSA-lidmaatschap van het betreffende lid. In overleg met en na goedkeuring door het bestuur kan van bovengenoemde termijn van 1 maand worden afgeweken